Indkaldelse til Generalforsamling

På vegne af bestyrelsen indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling
der afholdes.

Bemærk ny dato.

Onsdag d. 12. feb. 2020 kl.19,00

i klublokalet på Aktivitetscenteret Esbern Snaresvej 55 4400 Kalundborg.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det revideret regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Evt. ændring af kontingent.
6. Valg i h. t. § 4 i vedtægterne.
b) Valg af Kasserer Fredløv Enggaard modtager genvalg.
c) Valg af Bestyrelsesmedlem Teddy Pedersen modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Klaus Larsen modtager genvalg.
d) Valg af Bestyrelsessuppleanter, der skal vælges to, en for et år
og en for to år.
e) Valg af Revisor, Benny Iversholt modtager genvalg.
f) Valg af revisorsuppleant, Søren Kildehave Andersen modtager
genvalg.
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4 skal fremsendes
skriftligt til undertegnet senest 7 dage før Generalforsamlingen.

Venlig hilsen
p.b.v.
John A. Olsen