Vedtægter

]

§1.

Foreningens navn er Kalundborg Fotoklub

Foreningen er hjemmehørende i Kalundborg Kommune.

§2.

Foreningens formål er at udbrede interessen for, og at højne standarden i amatørfotografi.

§3.

Generalforsamlingen kan beslutte, om klubben skal tilslutte sig en eller flere landsdækkende foreninger elle organisationer.

§4.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Generalforsamling afholdes hvert år i januar måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning v/ formanden

3. Det reviderede regnskab v/ kassereren

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

a) formand – alle ulige år

b) kasserer – alle lige år

c) bestyrelsesmedlem(mer) – 1 medlem alle ulige år – 2 medlemmer alle lige år

d) 1 suppleant, vælges for 2 år, 1 på lige år og en på ulige år.

e) 1 revisor, på valg hvert år

f) 1 revisorsuppleant, på valg hvert år

7. Eventuelt

§5.

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 21 dages varsel, elektronisk og/eller pr. brev til hvert enkelt medlem.

Beslutningen på en generalforsamling tages med almindeligt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for.

Alle medlemmer har stemmeret.

Personvalg sker ved hemmelig skriftlig afstemning.

§6.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen beslutter det eller hvis ønske herom fremsættes skriftligt af mindst 1/3 af foreningens medlemmer.

§7.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme tidsfrist, som er gældende for ordinære generalforsamlinger.

§8.

Forslag, som ønskes behandlet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger, skal indsendes skriftligt til formanden og være denne i hænde senest 7 dage før tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen.

§9.

Den daglige ledelse af foreningen varetages af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på alle ulige år og kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer på alle lige år, genvalg kan finde sted.

I tilfælde af lovligt forfald, både fra et bestyrelsesmedlem og suppleant, kan der undtagelsesvis . vælges for et år.

Bestyrelsen konstituerer sig i møde senest 14 dage efter generalforsamling ved valg af næstformand og sekretær.

Alle der tilslutter sig foreningens formål kan blive medlem.

Foreningen bygger på aktivt medlemskab og skal have mindst 5 betalende medlemmer.

§10.

Formand og Kasserer har tegningsret på foreningens vegne.

§11.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden efter behov eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Formanden og kassereren i forening er bemyndiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal orientere bestyrelsen ved førstkommende møde.

Bestyrelsen er i øvrigt beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede.

§12.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

§13.

Foreningens kasserer fører medlemsprotokol samt specificeret regnskab.

Klubbens revisorer kan til enhver tid kræve at få regnskabsbilag og kassebeholdnin­gen forevist.

§14.

Kontingentet for det kommende år fastsættes af generalforsamlingen.

Et medlemskab er ikke gyldigt, før kontingent er betalt.

Kontingentrestance i mere end et kvartal medfører tab af medlemskab.

§15.

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse på to hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum. Opløses foreningen tilfalder dens midler almene kulturelle foreninger i Kalundborg.

Vedtaget på generalforsamling den 29. januar 2014

Underskrift

Formand John Olsen Kasserer Fredløv Enggaard

Du kan downloade en underskrevet version her……